Privacyverklaring AVG

Psychiater Liu, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7345563, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychiater Liu met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Contactgegevens

Psychiater Liu
Raadhuisplein 1
4241 AA Arkel

Functionaris Gegevensbescherming (FG): Psychiater Liu

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychiater Liu persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten; personen die een contactformulier invullen op de website of telefonisch contact opnemen
 • bezoekers aan de praktijk van Psychiater Liu;
 • bezoekers van de website;
 • alle overige personen die met Psychiater Liu contact opnemen of van wie Psychiater Liu persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Psychiater Liu verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene verstrekt de gegevens zelf digitaal (via e-mail of webformulieren op de website), zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • een betrokkene verstrekt de gegevens telefonisch;
 • persoonsgegevens worden met toestemming van de betrokkene opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking

Psychiater Liu verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor gesprekken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Psychiater Liu verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak of het bijhouden van dossiers in het cliëntregistratiesysteem.

Verwerkers

Psychiater Liu kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychiater Liu persoonsgegevens verwerken.
Psychiater Liu sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychiater Liu deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij:

 • die derden verwerkers zijn en een taak uitvoeren in opdracht van Psychiater Liu;
 • het delen van de gegevens in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is;
 • de betrokkene uitdrukkelijk en met een voorafgaand welbepaald doel toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens.

Psychiater Liu deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Psychiater Liu geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychiater Liu ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Psychiater Liu bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychiater Liu hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacyverklaring

Psychiater Liu kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Psychiater Liu gepubliceerd. Het is verstandig Deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychiater Liu te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychiater Liu door een e-mailbericht te sturen naar liu@psychiaterliu.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychiater Liu persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychiater Liu door een e-mailbericht te sturen naar
liu@psychiaterliu.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens 

Psychiater Liu hecht eraan geen onnodige persoonsgegevens te verzamelen (dataminimalisatie). De gegevens die wel worden gevraagd zijn noodzakelijk om het werk zowel primair als ondersteunend te kunnen voortzetten.
Wanneer een cliënt de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan dat als gevolg hebben dat de behandelovereenkomst niet gesloten kan worden, de behandeling bemoeilijk wordt en/of de zorg niet kan worden gefinancierd.