Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: s.w.liu
BIG-registraties: 39024764501
Overige kwalificaties: chirurg niet praktiserend
Basisopleiding: medisch specialist (psychiater)
AGB-code persoonlijk: 03104302

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: GL arts
E-mailadres: liu@psychiaterliu.nl
KvK nummer: 73455563
Website: www.psychiaterliu.nl
AGB-code praktijk: 03037818

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie B
Categorie C

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Ik ben psychiater voor volwassen. Ik bied behandeling voor vrijwel alle psychiatrische problemen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen (inclusief PTSS), ADHD, autisme spectrum stoornis, psychotische stoornis bij niet-crisisgevoelige patiënt, persoonlijkheidsstoornissen, etc. Ik wil in de intake fase graag directe naasten spreken om een zo compleet mogelijk beeld van de
problematiek te krijgen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Bipolair en overig
Restgroep diagnoses
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: S W Liu
BIG-registratienummer: 39024764501

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: S W Liu
BIG-registratienummer: 39024764501

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: haptotherapeut, POH ggz, kunstzinnig therapeut, hypnotherapeut, acupuncturist

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsenpraktijken Gorinchem en directe omgeving.
de zorgboerderij: bijbram.nu.
Psychiaters uit waarneemgroep:
M. Goetgebuer, praktijkcode 03072087, AGB-code 03059805, BIG-nr. 09021140601 en 89021140616
J.W.M. Pluymakers, praktijkcode 03071973, AGB-code 03059144, BIG-nr. 39023286501 en
09023286516
G. Sterrenburg, praktijkcode 03072514, AGB 03059977, BIG-nr. 19024097501 en 79024097516
H.P.L. Bagerman, AGB-code 03067416 BIG-nr 79019761101

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Als dat nodig is verwijs ik in overleg met u door naar de grote GGZ instelling in de regio of specialisten elders. Naast psychologen kan het zijn dat andere therapeuten passend kunnen zijn, zoals haptotherapeut, kunstzinnig therapeut, hypnotherapeut, acupuncturist.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Buiten kantoor uren ben ik alleen beschikbaar als er expliciete afspraken gemaakt zijn. In alle andere gevallen, als er geen afspraken zijn gemaakt, moet u via huisarts of huisartsenpost hulp inroepen. In onverwachte zeer acute gevallen is het beter via huisartsenpost of 112 hulp in te roepen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dat niet nodig blijkt gezien de doelgroep (niet crisisgevoelige patiënten)

 

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
H.C. Went-Boevé (Sandra) psychiater 49044024601 Arnhem 026-3705301
Jacqueline Lansbergen psychotherapeut 39920793116 Voorburg 070-2400044
Esther Roelfsema psychiater Haren
Koos van Schie psychiater 79023726501 Alphen aan den Rijn 06-15959725
Maarten van Rossum psychiater- psychotherapeut 29023575501 Culemborg
06-12449308
Katharina Trede psychiater 69024344201 Amsterdam 06-55824244
Christel de Lange GZ-psycholoog, psychotherapeut Utrecht06-36065371
Gert-Jan Hofman GZ-psycholoog 49049132425 Den Haag 06-26278203
M.A.W. Groen (Ria) Klinisch Psycholoog 29063540725 Laag Keppel 06-22037552
Marie-José van Hoof psychiater 79044437901 Leiden 06-51702843
Katayoun Houshang Pour Eslam (Kati) psychiater 99054829801 Geleen 087-8750423
Anne van ’t Land- de Vos GZ-psycholoog 39930137825 Rotterdam/ Voorburg
070-2400044
Astrid Bakker psychiater- psychotherapeut Amsterdam 06-20426103
Jan Hartman psychiater- psychotherapeut 19021372301 Driehuis 06-15904103
H.C. Schol-Merckel (Riette) psychiater 49022749601 Santpoort-Zuid 06-22015218
Rick Blom psychiater- psychotherapeut 89053281501 Malden06-19616344
Ineke Toering psychiater 09042411001 06-55142836
Suzanne Boogaard Klinisch Psycholoog- psychotherapeut 49916692325 Nieuwegein
06-48696042
Daniëlle Pool Klinisch Psycholoog- psychotherapeut 89921812625 Nieuwegein
06-48696054
Nadia Garnefski GZ-psycholoog 09924227425 Voorburg 06-42126733
Marie Malgaz 49065354001 06-18939508
Mirjam Beskens Klinisch Psycholoog- psychotherapeut 19911005925 Winterswijk
06-46052775
Jacqueline Gravendeel psychiater 29040761701 Den Haag / Rijswijk 06-40391592

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
we hebben 2 keer per jaar contact met elkaar.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychiaterliu.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Met klachten kunt u in eerste instantie natuurlijk bij ons terecht. Mochten we er niet uitkomen dan kunt u via de website van de NVvP bij de beroepsvereniging terecht.
Link naar website:
www.nvvp.net

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
M. Goetgebuer, praktijkcode 03072087, AGB-code 03059805, BIG-nr. 09021140601 en 89021140616
J.W.M. Pluymakers, praktijkcode 03071973, AGB-code 03059144, BIG-nr. 39023286501 en 09023286516
G. Sterrenburg, praktijkcode 03072514, AGB 03059977, BIG-nr. 19024097501 en 79024097516
H.P.L. Bagerman, AGB-code 03067416 BIG-nr 79019761101

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychiaterliu.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
1 via de huisarts die een verwijzing opstuurt
2 via telefonisch contact met de psychiater
3 via het invullen van het intakeformulier op de website

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In het intakegesprek zal ik u een beeld geven van de behandelingsmogelijkheden. Ook ontvangt u dan informatie over – de voorwaarden voor behandeling – regeling van klachten – (als u in behandeling wilt komen) over de behandelovereenkomst en eventueel over een medebehandelaar. Patiënten worden zo veel mogelijk betrokken in de diagnostische overwegingen en behandeling. Diagnostiek is niet alleen het stellen van een diagnose, maar samen met de patiënt zoeken naar een
breder begrip van diens klacht.
Indien u beter elders geholpen kunt worden zal ik u (in overleg met u) terug- of door- verwijzen.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Na intake wordt in overleg met patiënt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt iedere 12 maanden geëvalueerd, indien nodig frequenter. Indien van toepassing en met toestemming wordt hierin ook het systeem van patiënt zo veel mogelijk betrokken.
Er wordt gebruik gemaakt van OQ45 en CQi-GGZ-VZ-AMB, op indicatie zijn er andere vragenlijsten.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Een jaar voor formele evaluatie en zo nodig op indicatie eerder, dan wordt ook het doel van de behandeling bijgesteld.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Door een open communicatie en een gezonde sfeer waarin tweeslachtigheid, kritiek en onlustgevoelens volledig geaccepteerd – zelfs gewenst zijn. Door onze moeilijke gevoelens eerlijk en helder te benoemen worden we vaak beter, en ook een beter mens.
CQi-GGZ-VZ-AMB

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: S.W.Liu
Plaats: Gorinchem
Datum: 27-5-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja