Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: s.w.liu
BIG-registraties: 39024764501
Overige kwalificaties: chirurg niet praktiserend
Basisopleiding: medisch specialist (psychiater)
AGB-code persoonlijk: 03104302

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: GL arts
E-mailadres: liu@psychiaterliu.nl
KvK nummer: 73455563
Website: www.psychiaterliu.nl
AGB-code praktijk: 03037818

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Ik ben psychiater voor volwassen. Ik bied behandeling voor vrijwel alle psychiatrische problemen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen (inclusief PTSS), ADHD, autisme spectrum stoornis, psychotische stoornis bij niet-crisisgevoelige patiënt, persoonlijkheidsstoornissen, etc.

Ook verricht ik eenmalige consultaties op verzoek van huisartsen en coaching/counseling (ofwel onverzekerde zorg) bij psychische klachten zonder psychiatrische diagnose, of wanneer u uw diagnose liever niet kenbaar wilt laten maken aan uw zorgverzekering.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: s.w.liu
BIG-registratienummer: 39024764501

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen Anders: Psychiaters werkzaam in andere vrijgevestigde praktijken

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsenpraktijken Gorinchem en directe omgeving.
Jules Tielens, psychiater
de zorgboerderij: bijbram.nu.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

In principe kunnen we alle vormen van psychiatrische problematiek behandelen, met maatschappelijk werker, GGZ-agoog en verpleegkundig specialist ouderenzorg. Als dat nodig is verwijs ik in overleg met u door naar de grote GGZ instelling in de regio of specialisten elders.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Op basis van met u gemaakte individuele afspraken kunt u terecht bij diegene die intensief bij uw behandeling is betrokken. In alle andere gevallen, als er geen afspraken zijn gemaakt, moet u via huisarts of huisartsenpost hulp inroepen. In onverwachte zeer acute gevallen is het beter via huisartsenpost of 112 hulp in te roepen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: dat niet nodig blijkt gezien de doelgroep (niet crisisgevoelige patiënten)

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.psychiaterliu.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/beroepscode

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Met klachten kunt u in eerste instantie natuurlijk bij ons terecht. Mochten we er niet uitkomen dan kunt u via de website van de NVvP bij de beroepsvereniging terecht.

Link naar website: www.nvvp.net

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Met geschillen kunt u, net als met klachten, in eerste instantie bij ons terecht. Mochten we er onderling niet uitkomen dan kunt u bij de beroepsvereniging, NVvP terecht.

Link naar website: www.nvvp.net

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Jules Tielens, psychiater

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychiaterliu.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

1 via de huisarts die een verwijzing opstuurt
2 via telefonisch contact met de psychiater
3 via een van de medebehandelaren
4 via het invullen van het intakeformulier op de website

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: s.w.liu

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie 0329,
Omschrijving: Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

zo nodig psychologische tests voor aanvullende diagnostiek.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: s.w.liu

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: s.w.liu

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

In het intakegesprek zal ik u een beeld geven van de behandelingsmogelijkheden. Ook ontvangt u dan informatie over – de voorwaarden voor behandeling – regeling van klachten – (als u in behandeling wilt komen) over de behandelovereenkomst en eventueel over een medebehandelaar. Patiënten worden zo veel mogelijk betrokken in de diagnostische overwegingen en behandeling. Diagnostiek is niet alleen het stellen van een diagnose, maar samen met de patiënt zoeken naar een breder begrip van diens klacht. Indien u beter elders geholpen kunt worden zal ik u (in overleg met u) terug- of door- verwijzen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Na intake wordt in overleg met patiënt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt iedere 12 maanden geëvalueerd, indien nodig frequenter. Indien van toepassing en met toestemming wordt hierin ook het systeem van patiënt zo veel mogelijk betrokken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Een jaar voor formele evaluatie en zo nodig op indicatie eerder, dan wordt ook het doel van de behandeling bijgesteld.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Door een open communicatie en een gezonde sfeer waarin tweeslachtigheid, kritiek en onlustgevoelens volledig geaccepteerd – zelfs gewenst zijn. Door onze moeilijke gevoelens eerlijk en helder te benoemen worden we vaak beter, en ook een beter mens.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: S.W.Liu

Plaats: Gorinchem

Datum: 26-06-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja